A H&F Barkács Lapszabász Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.) által üzemeltetett, vb.hazakaruhaza.com weboldalon elérhető VB-nyereményjáték – „Foci vb-tippjáték” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék)  érvényes adatvédelmi tájékoztató.

A Játék szervezője és lebonyolítója a H&F Barkács Lapszabász Kft. (továbbiakban: H&F Barkács Lapszabász Kft.).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: H&F Barkács Lapszabász Kft.

Cím: 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.

E-mail: barkacs@hazakaruhaza.hu

Web: www.hazakaruhaza.com

Telefon: +36-1-261-4847

Adószám: 27333509-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-354512

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: barkacs@hazakaruhaza.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Füredi Attila

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A H&F Barkács Lapszabász Kft. a tarhely.eu szerveren tárolja a személyes adatokat.

  1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése    Az adatkezelés célja (Adatkezelési tájékoztató III. k) pont)   Az adatkezelés jogalapja     Időtartam

A játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)           A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást           Az érintett hozzájárulása      a játék időtartama és azt követő 6 hónap

A játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)            Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése      A H&F Barkács Lapszabász Kft.  és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása   a játék időtartama és azt követő 6 hónap

A nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve    Átláthatóság biztosítása      A H&F Barkács Lapszabász Kft. jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.        a sorsolást követő 30 napig a vb.hazakaruhaza.com                weboldalon.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)            A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése          Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény            8 év

Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai        Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés  Az érintett hozzájárulása      a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

A H&F Barkács Lapszabász Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: barkacs@hazakaruhaza.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a H&F Barkács Lapszabász Kft. Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

  1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
  2. a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
  3. b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
  4. c) A Szervező a nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: posta.hu) részére átadja.
  5. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a H&F Barkács Lapszabász Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://vb.hazakaruhaza.com/adatkezelesi-tajekoztato/

  1. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a H&F Barkács Lapszabász Kft. az Általános Adatkezelési Tájékoztató III. 2. k) pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az barkacs@hazakaruhaza.hu email címen vagy írásban postai úton a H&F Barkács Lapszabász Kft. 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117. címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Játék időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Játékban történő részvételt.